Archívum / Archive       Művészek / Artists       Könyvek / Books        Rólunk / About       Kapcsolat / Contact
Mark

Rólunk


A Neon Galéria
A Neon Galéria 2009-ben nyílt meg. Nagymező utca Budapesten. Tekintettel a Neon Galéria profil, a legújabb művészeti irányzatok hangsúlyozzák, hogy összpontosítani bemutatása és dokumentálása sokkal kevésbé bonyolult célkitűzés jelentős eredmény a magyar művészet. Célunk, hogy felhívjuk figyelmünket a múlt legfontosabb törekvéseire, és szinkronizáljuk az aktuális folyamatokkal. Eddig 8 könyvet publikáltak:

Bada Tibor, Barakonyi Zsombor, Bernáth Sándor, Kaldi Zsófi Katalin, Károlyi Zsigmond, Gábor Paláta, konceptuális művészet a 70-es években.

Folyamatosan dolgozunk más kötetek kiadásával. Márciusban 2016 együttműködve a budapesti Ludwig Múzeum, bemutattuk a történelem, a kolónia Makó grafikusművész (1977-1990), egy nagy kiállítás az 1. emeleten az intézmény és megjelent egy közös kiadásában kutatásunk eredményeit.

Ezen kívül bemutatjuk és kutatjuk az ausztrálokat a harmadik területen nagyon óriási területeken, itt van az oktatási program a területen. Korábban rendszeresen fogadta az óvodás fiatalokat a felsőoktatásba. A megjegyzések alapján ez hatékony. 2015 őszétől speciális programokat szerveznek a fiatalok iránt Budapesten. Az érzékeny területeken érzékeny és érzékeny fiatalok akarunk lenni. Hisszük, hogy a gyermekek nevelése segíthet a kulturálisan tájékozott és érdekelt generáció visszafordításában. Szakmai partnere a Moebius Rajziskola.

A budapesti kulturális élet egyik fontos pillanata a kortárs galériák vagy műhelyek kiállítása. Reméljük, hogy projektünkkel komoly lépéseket teszünk a kreativitás fejlesztése és a gyerekek sokszínű művészeti világának sikeres integrálása érdekében.

A munkatársaink, akik a mi művészeink és pedagógusaink, átadják az élményeket a megélt problémákkal. Segítünk Önnek a művészeti alkotások bezárásában, a kreativitásban való életben. Az iskolán kívül egy teljesen új perspektíva. Az önfejlesztő képzések segítenek az innovációban, itt a Május jól alkalmazható minden más szakember számára. A közös identitás a távolabbi teljesítményre összpontosító ötleteket ad.


Célunk, hogy a fiatalok kreatív gyakorlatokat fejlesszenek ki; Az akvizíció a Szövetség a Szabad Gondolat, és később, minden esetben a beépítése a kreatív tapasztalatok különleges területeken Ez SCCM egy távoli art. A Moebius rajz iskola épült az elmúlt évtizedben egy jövőkép Műhely - ez a fő pillére a hagyományos tervezés - egy festmény alapján gyakorlati megszerzésére annak összetételét és arányait. Ez egy mély és személyes munka. A közösség egyik tevékenységi köre, amely kiállítja, bemutatja a műhelyeket, megvizsgálja a kreativitás állapotát különböző témákban. Munkánk során megtanítjuk Önt, milyen csapatmunkát és közös gondolkodást. Mi készítünk egymásnak munkáit. Minden állomás (a kiállításhoz kapcsolódó kereskedelem) saját pénznemével rendelkezik. Itt megtaláljuk a gyerekeket, figyelembe véve a kiállításunk, a technikai munka, a légkör, a történelmi tudás és a társadalmi környezet által kínált lehetőségeket. Ezt követi a gyűjtemény, ahol megvizsgáljuk az objektum elemeit, majd kezeljük és objektíven em em. Rajzolhat, festhet, installálhat, stb.

2018 szeptemberéig a program folytatódik. Reméljük, hogy a galériában két 60-80 perces foglalkozás lesz: óvodák és középiskolás diákok. Projektek közül, hogy azt tervezzük, hogy látogassa meg a stúdióban, van egy jól ismert művész Budapesten, ahol a gyerekek a művész, nézd meg a munkálatok, és nézni a misztikus születési folyamat grafika. A részvétel ingyenes és a közrend nagysága a galériának köszönhető, ezért előregisztrált is. Gyermekeket, iskolákat és óvodai csoportokat várunk a galériához!

About us


The Neon Gallery
The Neon Gallery was opened in 2009. Nagymező Street in Budapest. Given the profile of the Neon Gallery, the latest artistic trends emphasize that focusing on the presentation and documentation of a much less complicated goal is a significant achievement of Hungarian art. Our goal is to draw our attention to the most important aspirations of the past and to synchronize with current processes. So far, 8 books have been published:

Tibor Bada, Zsombor Barakonyi, Sándor Bernáth, Zsófi Katalin Kaldi, Zsigmond Károlyi, Paláta Gábor, conceptual art in the 70s.

We are constantly working on the publication of other volumes. In March 2016, in cooperation with the Ludwig Museum of Budapest, we presented the history of the colony of graphic artists Makó (1977-1990), a large exhibition on the first floor of the institution and published in a joint edition results of our research.

In addition, we present and do research on Australians in the third area very vast, here is the educational program in the field. Previously, she regularly welcomed young people from kindergarten to higher education. Based on the comments, this is effective.From the autumn of 2015, special programs for young enthusiasts move to Budapest.We want to be sensitive and sensitive young people in this sensitive area. We believe that educating children can help reverse a culturally informed and interested generation. His professional partner is the Moebius Drawing School.

An important moment in Budapest's cultural life is an exhibition of contemporary galleries or workshops. We hope that with our project we will take serious steps to develop creativity and successfully integrate the diverse artistic world of children in Budapest.

Our associates, who are our artists and educators, pass on the experience through their lived problems. We help you to close the works of art, to live in creativity. Outside of school, a whole new perspective. A self-improving training helps you to innovate, here is the May be well applicable to all other professionals. The common identity gives off ideas focused on distant performance.


Our goal is for young people to develop creative practices; The acquisition of the Association for free thought, and later, in any case, the incorporation of creative experiences in given fields This SCCM is a distant art. The Moebius School of Drawing has been built over the last ten years by a visualization workshop - the mainstay of traditional drawing - a painting based on the practical acquisition of its composition and proportions. It is a deep and personal work. Another pillar of community activity, exhibiting, creating workshops, examines the state of creativity on various topics.During our work, we will teach you what teamwork and how to think together. We prepare works for each other. Each station (trade related to an exhibition) has its own currency. Here we find children, taking into account the opportunities offered by our exhibition, the technological work, the atmosphere, the historical knowledge and the social environment. This is followed by the collection where we examine the elements of the object, then treat and objectify em em. You can draw, paint, install spaces, etc.

As of September 2018, the program will continue. We hope there will be two sessions of 60 to 80 minutes in the gallery: kindergartens and middle school students. Among the projects that we plan to visit the workshop, there is a well-known artist in Budapest, where the children address the artist, look at the works and look at the mystical process of birth in graphic design. The participation is free and the size of the public order is due to the gallery, they are also pre-registered. We are waiting for children, schools and kindergarten groups to join the gallery!


Neon Galéria

HU 1065 Budapest
Nagymező u. 47.

2. emelet / 2nd floor

Hétfö – Péntek 14h – 18h
Monday – Friday 2pm – 6pm